Tạo user trong AutoDesk

Pacisoft – Tạo user trong AutoDesk

Những vấn đề về tài khoản administrators, chẳng hạn như hợp đồng quản lý và điều phối viên phần mềm, có thể mua đăng ký dành cho người dùng khác. Một giấy phép phần mềm có sẵn được giao cho người mua tự động lúc thanh toán. Nếu bạn không có ý định sử dụng các phần mềm bạn mua, bạn có thể loại bỏ. Sau đó bạn có thể gán quyền sử dụng các phần mềm để người dùng khác và người sử dụng phần mềm có thể truy cập accounts.autodesk.com và tạo tài khoản cá nhân.

1.Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Autodesk manage.autodesk.com sử dụng địa chỉ email và mật khẩu mà bạn cung cấp khi bạn mua.

2.Nhấp vào biểu tượng Users.

3.Chọn Edit Access.

4.Hủy bỏ dấu check ở mục Assign của user mà bạn muốn gán cho một người sử dụng khác và nhấp chuột Save.

5.Nhấp vào Edit Access một lần nữa để xác minh và nhấn Cancel để thoát khỏi cấu hình người dùng của bạn.

6.Nhấn vào +Add và hoàn thành các thông tin người dùng bằng cách sử dụng địa chỉ email liên kết với tài khoản Autodesk cá nhân của người dùng.

7.Nhấn vào Assign trên profile của người dùng trong Quản lý người dùng và nhấn Save.

8.Xác minh lại một lần nữa.

Cài đặt thông báo cho người dùng mới: Những người được đặt tên mới tự động nhận được một email với hướng dẫn để truy cập vào phần mềm. Các chỉ báo tình trạng cho thấy một dấu kiểm màu xanh lá cây khi người dùng đã đăng nhập và truy cập vào phần mềm.