Tải mô hình từ 3D Warehouse vào Google Earth

Pacisoft – Tải mô hình từ 3D Warehouse vào Google Earth.

1.Vào 3D Warehouse từ trình duyệt của bạn.

2.Dùng Search box để tìm các mô hình mà bạn muốn tải về.

3.Trên trang chi tiết mô hình, nhấn nút Download. Một danh sách các phiên bản SketchUp và Google Earth xuất hiện.

4.Chọn phiên bản của tập tin phù hợp nhất với các phiên bản của Google Earth trên máy tính của bạn. Một hộp thoại xuất hiện hỏi bạn có muốn để mở mô hình với SketchUp hoặc lưu tập tin.

5.Chọn Open with Google Earth (default).Google Earth sẽ mở ra, và các mô hình sẽ xuất hiện ở vị trí chính xác.