Làm thế nào để mở một tập tin vào trang cụ thể thông qua command line

Pacisoft – Làm thế nào để mở một tập tin vào trang cụ thể thông qua command line

Mở CMD và thực hiện theo cấu trúc sau:

<Foxit Reader installation path> <file path> /A page=number

Ví dụ:

“C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\FoxitReader.exe” “F:pacisoft.pdf” /A page=1

Sẽ mở file pdf pacisoft tại ổ đĩa F trang số 5.

123