Hướng dẫn tự động Authorizing SketchUp cho nhiều máy tính

PACISOFT – Hướng dẫn tự động Authorizing SketchUp cho nhiều máy tính

1.Đảm bảo rằng SketchUp đã được cài đặt ở các máy client.

2.Tạo một file đặt tên là activation_info.txt .

3.Trong file edit với nội dung {"serial_number":"<your serial number>", "auth_code":"<your auth code>"} .

4. Save file lại và đặt file theo đường dẫn :

Windows: C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2016
OS X: /Library/Application Support/SketchUp 2016

5. Cho chạy SketchUp ở các máy Client.

6.Tại hộp thoại Welcome to SketchUp,tại tab License sẽ xuất hiện số serial và mã xác nhận.

7. Các máy client cần click vào Add License để hoàn thất việc cài đặt.