Chuyển đổi tài liệu MS Office 2007 thành Office 2003

Bằng cách cài đặt Kingsoft Office, bạn sẽ có thể mở và chỉnh sửa tất cả các định dạng tập tin lưu với Microsoft Office, bao gồm Word, Excel, và PowerPoint.

Bây giờ bạn không cần phải cài đặt một gói tương thích với Microsoft Office chậm, một gói Kingsoft Office nhỏ hơn và nhanh hơn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh tất cả những rắc rối chuyển đổi định dạng tập tin.

The file formats supported by Kingsoft Office include

  • Microsoft Word 97/2000/XP/2003/2007/2010: *.doc, *.docx, *.dot;
  • Microsoft Excel 97/2000/XP/2003/2007/2010: *.xls, *.xlsx, *.xlt
  • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003/2007/2010: *.ppt, *.pptx, *.pot

Steps to Convert Microsoft Office 2007 files to Office 2003

a.Chuyển đổi tài liệu Word 2007 để Word 2003

  • Mở Kingsoft Writer và nhấn Open. Bạn có thể mở và chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word 2007/2010.
  • Sau khi chỉnh sửa, nhấn Ctrl + S để lưu các tài liệu như Microsoft Word 2003.

b.Convert Excel 2007 to Excel 2003 Spreadsheets

  • Mở Excel 2007/2010 bảng tính trong Kingsoft Spreadsheets, và sau khi chỉnh sửa, lưu lại dưới định dạng Excel 2003.

c.Convert PowerPoint 2007 to PowerPoint 2003 Presentations

  • Mở PowerPoint 2007/2010 thuyết trình trong Kingsoft Presentation.
  • Lưu trình bày như là định dạng PowerPoint 2003.