Cấu hình Firefox sử dụng Foxit PDF plug-in

Pacisoft – Cấu hình Firefox sử dụng Foxit PDF plug-in

Trước khi cấu hình Firefox để hiển thị các file PDF Foxit Reader, đảm bảo những điều sau đây:

1. Foxit Reader Plugin đã được cài đặt. Thông thường, nó được cài đặt theo mặc định. Để kiểm tra, hãy vào C: Program files (x86) Foxit SoftwareFoxit Readerplugins, xem nếu có một tập tin DLL được đặt tên là “npFoxitReaderPlugin.dll”.

2. Kết hợp Foxit Reader Plugin với Firefox. Open File > Preferences > File Associations > Advanced > check tùy chọn “Include browser when setting default PDF viewer“, nhấp vào OK để áp dụng thay đổi.

Hai bước để cấu hình Firefox để hiển thị file PDF với Foxit

Bước 1:

Trong Firefox, vào menu Tools > Add-ons, tìm Foxit Reader từ Mozilla và chọn Always Activate.

Bước 2:

Tới menu Tools > Options > Applications, gõ PDF trong khung search , chọn Sử dụng Foxit Plugin cho Mozilla.

Chú thích:

1) Nếu bạn muốn vô hiệu hóa Firefox được xây dựng trong trình xem PDF truy cập “about: config”, sau đó nhấn vào “I’ll be careful, I promise!”. Tiếp theo, tìm kiếm pdf js.disabled, sau đó kích đúp vào entry này sẽ biến các giá trị từ “false” thành “true”.

2) Hiện nay, hỗ trợ phiên bản 32 bit của Firefox. Để kiểm tra xem Firefox số phiên bản,truy cập “about: buildconfig” và tìm các thông tin bên dưới mục tiêu dưới Build Platform.