PACISOFT cung cấp tài nguyên Minitab cho đối tác, khách hàng bao gồm:

 

1/ Giới thiệu hãng

2/ Logo, icon Minitab

3/ Download và tài liệu sử dụng

4/ Brochure Minitab

5/ Cấp phép sản phẩm

6/ Top các lý do sử dụng Minitab

7/ Dành cho đại lý & đối tác

8/ Khách hàng của Minitab

9/ Câu chuyện thành công và thông tin đào tạo

10/ Sự kiện

11/ Tư vấn mua phần mềm bản quyền

Giới Thiệu Hãng

PACISOFT cung cấp tài nguyên Minitab cho đối tác, khách hàng bao gồm:

 

1/ Giới thiệu hãng

2/ Logo, icon Minitab

3/ Download và tài liệu sử dụng

4/ Brochure Minitab

5/ Cấp phép sản phẩm

6/ Top các lý do sử dụng Minitab

7/ Dành cho đại lý & đối tác

8/ Khách hàng của Minitab

9/ Câu chuyện thành công và thông tin đào tạo

10/ Sự kiện

11/ Tư vấn mua phần mềm bản quyền

Logo & icon