Thêm phông chữ từ Typekit trên Adobe

Thêm phông chữ từ Typekit trên Adobe Bạn có thể chọn một kiểu chữ từ một trong số các đối tác của Typekit. Sau đó đồng bộ hóa nó với máy tính để bàn của bạn với Creative Cloud – hoặc sử dụng nó trên Web. Các phông chữ được đồng bộ hóa có sẵn […]

Read More >