Tạo Report Connection trong TeamViewer

Tạo Report Connection trong TeamViewer

Vấn đề:

Tạo Report Connection trong TeamViewer.

Với TeamViewer, các incoming connections và outgoing connections (kết nối đến và kết nối đi) từ users trong công ty và các thiết bị được quản lý có thể được lưu lại trong TeamViewer Management Console.

Các outgoing connections (kết nối đi) được lưu lại cho user chỉ khi chức năng này được kích hoạt trong tài khoản TeamViewer của user (được bật theo mặc định) và nó được lưu lại  vào tài khoản TeamViewer của user khi thiết lập kết nối.

Các incoming connections (kết nối đến) được lưu lại cho các thiết bị, nhưng các thiết bị cần phải có tài khoản Administrator Company và policy “Report Connections to this Device” sẽ được áp dụng cho tất cả các thiết bị cần report connections.

Giải quyết:

Để truy xuất các report connection, thực hiện các bước sau:

1. Truy cập TeamViewer Management Console và tiến hành login .

2. Chọn group mà bạn muốn tạo report connection hoặc chọn all group. Report sẽ được hiển thị cho tất cả các thiết bị và user trong group được chọn.

3. Click tab Connection Reports.

Tạo Report Connection trong TeamViewer

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam