Tạo Policy trong TeamViewer

Tạo Policy trong TeamViewer

Vấn đề:

Tạo Policy trong TeamViewer.

Report cho incoming connections hoặc report cho thiết bị là một phần trong cài đặt policy của TeamViewer. Nếu thêm cài đặt này vào policy, mọi thiết bị được gán policy này sẽ bị ảnh hưởng bởi các policy được quản lý trong TeamViewer Management Console.

Giải quyết:

Để tạo Report cho thiết bị , tạo poicy như sau:

1. Truy cập TeamViewer Management Console và tiến hành login .

2. Click Design & Deploy →Policies.

3. Chọn Add policy hoặc Assign TeamViewer policies.

Tạo Policy trong TeamViewer

4. Đặt tên policy vào trường Name, click Select a setting, chọn Report connections to this device.

Tạo Policy trong TeamViewer

5. Click Add.

6. Cột value của Report connections to this device phải là giá trị Enable. Nếu không phải giá trị enable, click edit →chọn enable.

7. Click Save.

Tạo Policy trong TeamViewer

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam