Tải tập tin .jdb để cập nhật definitions cho Endpoint Protection Manager

Pacisoft – Tải tập tin .jdb để cập nhật definitions cho Endpoint Protection Manager

Vấn đề:

Nâng cấp Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) sử dụng tập tin .jdb.

Giải pháp:

Tải tập tin .jdb

1.Trong một trình duyệt trên máy tính chạy SEPM, đi đến trang:

2.Tải về tập tin .jdb, và lưu các tập tin vào máy tính.

3.Hầu hết các trình duyệt đổi tên các tập tin .jdb thành zip sau khi bạn lưu nó. Bạn phải đổi .zip thành .jdb sau khu tải.

4.Thực hiện một trong các cách sau:

  • Trên hệ điều hành 32-bit, sao chép và dán các tập tin .jdb vào vị trí sau:
    \Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox\content\incoming
  • Trên hệ điều hành 64-bit, sao chép và dán các tập tin .jdb vào vị trí sau:
    \Program Files(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox\content\incoming

Hãy chắc chắn copy and paste các tập tin thay vì cutting and pasting hoặc otherwise moving nó. Sao chép và dán bảo các quyền tập tin một cách chính xác

5.Quá trình sẽ sử lý tự động