Tải SymDiag chuẩn đoán các vấn đề Symantec

Pacisoft – Tải SymDiag chuẩn đoán các vấn đề Symantec

Giải pháp:

Sử dụng SymDiag trên Windows
 1.  Download SymDiag for Windows.
 2. Tải tập tin lên máy tính.
 3. Chạy SymDiag.exe.
 4. Theo dõi quá trình trên ứng dụng.
Sử dụng SymDiag trên Linux
 1.  Download SymDiag for Linux.
 2. R-click liên kết ở trên và chọn “Save Target As” hoặc “Save Link As”.
 3. Lưu symdiag.run.
 4. Chạy lệnh với quyền admin.

  sudo chmod +x ./symdiag.run
  sudo ./symdiag.run

 5. Theo dõi quá trình trên ứng dụng.
Các phiên bản hỗ trợ
Distribution Minimum Version
RedHat Enterprise Linux 6.5
CentOS 6.5
Fedora 16
Oracle Linux 6.5
Debian 6.0.5
Ubuntu 11.10
SUSE 11.0
Novell Open Enterprise Server 11.0