Lỗi cài đặt AutoCAD 2017 và hướng dẫn khắc phục

Pacisoft – Lỗi cài đặt AutocadCAD 2017 và hướng dẫn khắc phục

Đặt vấn đề:

Một thông báo lỗi với nội dung là đã cài đặt xong, một số file ứng dụng bị lỗi “Installation complete. Some products failed to install”.

Lỗi cài đặt AutoCAD 2017 và hướng dẫn khắc phục

Nguyên nhân:

Chưa gỡ phiên bản cũ ra hoặc chúng ta có gỡ nhưng chưa gỡ hết hoàn toàn các file cài đặt.

Cách khắc phục:

1. Truy cập Control Panel → Programs → Program and Features

Chọn Autodesk và các phần mềm liên quan Autocad → Chọn Uninstall.Lỗi cài đặt AutoCAD 2017 và hướng dẫn khắc phục

2.Xóa file cài đặt trong ổ C.

  • Vào My Computer → Chọn ổ đĩa C
  • Tìm và xóa các thư mục liên quan đến Autocad hoặc Autodesk. (Bạn phải xoác các file ẩn bằng cách chọn chọn Hidden items)

Lỗi cài đặt AutoCAD 2017 và hướng dẫn khắc phục

3. Bạn khởi động lại máy tình rồi tiến hành cài đặt AutoCAD 2017.