LiveUpdate Windows client cho Endpoint Protection Manager 12.1

Pacisoft – LiveUpdate Windows client cho Endpoint Protection Manager 12.1

Bài viết này mô tả phiên bản LiveUpdate Windows client được sử dụng bởi Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) cho Symantec Enterprise Security Manager (SESM).

Thông tin này rất hữu ích trong trường hợp LiveUpdate cần phải được cài đặt lại.

Áp dụng cho:
  • SEPM 12.1.2 (RU2) and later – Uses Windows LiveUpdate client version 3.3.100.15. This version can be used with earlier releases of SEPM 12.1 as well.
  • SEPM 12.1.1.1 (RU1 MP1) – Uses Windows LiveUpdate client version 3.3.2.2. This version can be used with earlier releases of SEPM 12.1 as well.
  • SEPM 12.1.1 (RU1) and earlier – Uses Windows LiveUpdate client version 3.3.1.23.
Download Files