Làm thế nào để chuyển đổi 2D Polyline sang LWpolyline trong ZWCAD?

Vấn đề:
Lwpolyline nhẹ hơn rất nhiều so với polyline nhưng 2D Polyline không hỗ trợ. Đây là một cách để chuyển đổi polyline 2D sang lwpolyline. Trong AutoCAD nó có thể được tiếp cận bởi lệnh CONVERT, nhưng lệnh này chưa được hỗ trợ bởi ZWCAD nào. Làm thế nào để làm cho nó hoạt động?

Giải pháp:
Sử dụng chương trình VBA sau đây để chuyển đổi 2D Polyline sang LWpolyline trong ZWCAD.

DOWNLOAD Tại Đây