Làm thế nào để mở PDF trên trình duyệt web?

Làm thế nào để mở PDF trên trình duyệt web?

Các bước thực hiện:

  1. Chọn File → Preferences  File Associations  Advanced  Check Include browser when setting default PDF viewer Chọn OK.
  2. Chọn Make default PDF viewer.
  3. Khởi động trình duyệt và kiểm tra kết quả

Ghi chú: Firefox,Google Chrome và Opera tất cả loại trình duyệt này không hỗ trợ NPAPI style plugins,vì thế Foxit PDF plug-in không thể hoạt động.

Kai | Tham khảo Foxit