Kích hoạt online AutoDesk

Pacisoft – Kích hoạt online AutoDesk.

1.Khởi chạy sản phẩm Autodesk.

2.Trên màn hình Let’s Get Started sẽ có các tùy chọn sau:

  • Enter a Serial Number:Sử dụng tùy chọn này nếu bạn có một giấy phép sử dụng và nhận được thông tin về số serial trong email xác nhận.
  • Use a Network License:Sử dụng tùy chọn này nếu bạn sử dụng một máy chủ mạng để quản lý giấy phép và biết tên của các máy chủ.

3.Trên màn hình Autodesk Privacy Statement, nhấn nút I Agree.

4.Trên màn hình Product LIcense Activation, nhấn Activate.

5.Nhập Serial Number và Product Key và nhấn Continue hoặc nút Next.

6.Trên màn hình Product License Activation Options, chọn 1 trong các tùy chọn sau:

  • Connect now and activate
  • I have an activation code from Autodesk   

7.Nếu bạn đã nhận được một mã kích hoạt từ Autodesk bằng email, đặt con trỏ vào ô trên cùng bên trái rồi sao chép và dán nó vào biểu mẫu.

8.Khi bạn thấy Thank You for Activating là quá trình kích hoạt đã thành công.

Đăng kí trong khi kí hoạt:

1.Nhập Autodesk ID và Password và nhấn Login. Nếu bạn không có một, chọn Create User ID Now và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

2.Nếu có nhiều tài khoản, chọn tài khoản đăng kí mua sản phẩm và chọn Next.

3.Quá trình kích hoạt tự động hoàn thành và lưu thông tin kích hoạt của bạn. Nhấn Finish để đóng wizard.