Khắc phục sự cố traffic bị chặn do tường lửa Endpoint Protection

Pacisoft – Khắc phục sự cố traffic bị chặn do tường lửa Endpoint Protection

Vấn đề:

Khi Symantec Endpoint Protection 12.1 (SEP) được cài đặt vào một máy tính với phần tường lửa và xuất hiện hiện tượng chặn traffic.

Giải pháp:

Tạo một rule Allow All rule for managed SEP clients.

 1. Trong SEPM, chọn Clients, và chọn group bị ảnh hưởng.
 2. Chọn Policies.
 3. Chọn Firewall policy.
 4. Chọn Rules.
 5. Chọn Add Rule…
 6. Đặt tên Allow All Test.
 7. Chọn Allow connections > Next.
 8. Chọn Allow ApplicationsNext.
 9. Chọn Any computer or site > Next.
 10. Chọn All types of communication (all protocols and ports, local and remote) > Next.
 11. Chọn No > Finish.
 12. Chọn OK.

Tạo một rule Allow All rule for self-managed SEP clients

 1. Trong SEP, trên trang Status, chọn Options (cạnh Network Threat Protection).
 2. Chọn Configure Firewall Rules…
 3. Chọn Add.
 4. Đặt tên Allow All Test.
 5. Chọn Allow this traffic
 6. Chọn OK.
 7. Chọn Allow All Test và chọn up arrow.
 8. Chọn OK.