Khắc phục lỗi Unable to find main dictionary- Could not start speller trong AutoCAD

Khắc phục lỗi Unable to find main dictionary- Could not start speller trong AutoCAD

Vấn đề:

Khi nhập văn bản hoặc nhập lệnh liên quan đến văn bản trong AutoCAD, một trong các thông báo sau sẽ được hiển thị:

Unable to find main dictionary. Could not start speller.

Khắc phục lỗi Unable to find main dictionary- Could not start speller trong AutoCAD

Unknown dictionary: “<name>” Could not start speller.

Khắc phục lỗi Unable to find main dictionary- Could not start speller trong AutoCAD

Nguyên nhân:

Lỗi dictionary (từ điển) files.

Tên từ điển được chỉ định không chính xác.

Đường dẫn sai và / hoặc tên tệp cho tệp từ điển không chính xác.

Các tập tin cài đặt AutoCAD bị hỏng.

Giải quyết:

Để khắc phục lỗi Unable to find main dictionary- Could not start speller trong AutoCAD, chúng ta có thể thực hiện một trong những cách sau đây:

♦ Cách 1:

Trên giao diện command line trong AutoCAD, nhập dòng lệnh DCTMAIN và nhập giá trị enu vào (sử dụng ngôn ngữ viết tắt tương ứng với AutoCAD)

♦ Cách 2: Xác thực cài đặt từ điển:

1. Mở AutoCAD.

2. Chọn tab Files >chọn Options.

3. Mở rộng mục Text Editor, Dictionary, and Font File Names

4. Tiếp tục mở rộng mục Main Dictionary, sau đó double-click vào ngôn ngữ đúng.

5. Mở rộng mục Custom Dictionary File và xem thực lại đường dẫn chính xác đến file từ điển. Mặc định là: C:\Users\<user>\appdata\roaming\autodesk\autocad 20xx\rXX.X\enu\support\sample.cus

♦ Cách 3: Kiểm tra sự hiện diện của tập tin từ điển trong cài đặt AutoCAD.Truy cập vào đường dẫn C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\Support.Chúng ta kiểm tra xem có tệp .dct hay không. Nếu không có gì hoặc nếu tệp đó có thể bị hỏng. Chúng ta cần copy chúng sang máy tính khác hoặc xóa chúng và chạy lại repair AutoCAD qua Programs and Features.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn