Installing the File Anti-Virus component

Pacisoft – Installing the File Anti-Virus component

1.Trong Administration Console, chọn Administration Server.

2.Chọn Manage Kaspersky Security for Virtualization Agentless.

3.Chọn Protect virtual machine file system.

4.Chọn Next.

5.Trong Selecting an action,chọn Installation -> Next.

6.Chỉ định VMware vCenter cài đặt kết nối máy chủ (tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản quản trị với quyền để tạo ra các máy ảo).

7.Chọn Next.

8. Chọn Browse và chọn ova file.

9.Chọn Next.

10. Check I accept the terms và chọn Next.

11.Chọn ESXi hosts -> Next.

12.Chọn một phương pháp phân bổ không gian đĩa cho SVM:

  • Dynamic allocation using VMware vStorage Thin Provisiong cho phép bạn dành một không gian tối thiểu cho hình ảnh trong việc lưu trữ dữ liệu. Các không gian sẵn có thể được tăng lên sau đó.
  • Disk space allocation using thick provisioning bảo lưu không gian đĩa cần thiết trong việc lưu trữ dữ liệu. Số lượng không gian đĩa sau đó vẫn không thay đổi.

13.Chọn Next.

14.Chọn lưu trữ dữ liệu cho mỗi SVM.

15.Chọn Next.

16.Thiết lập sự tương ứng giữa các mạng ảo, SVMs, và các máy chủ ESXi.

17.Chọn Next.

18.Chỉ định các thiết lập mạng của SVMs. Bạn có thể chọn sử dụng DHCP, Assign thủ cho mỗi SVM, hoặc phân phối bằng cách sử dụng các thiết lập quy định.

19.Chọn Next.

20.Thiết lập mật khẩu cho người sử dụng tích hợp chiếm root và kconfig. Những tài khoản được sử dụng để quản lý SVMs.

21.Chọn Next.

22.Chỉ định cài đặt kết nối VMware vShield Server.