Để cấu hình khắc phục rủi ro và các tùy chọn khởi động lại Client trên Windows-6-7