Để cấu hình khắc phục rủi ro và các tùy chọn khởi động lại Client trên Windows-3-4-5