Để di chuyển client từ group này sang group khác-1-2-3-4