Để loại bỏ khả năng thực hiện bất kì thay đổi nào từ giao diện client-9-10-11