Để loại bỏ khả năng thực hiện bất kì thay đổi nào từ giao diện client-3-4-5-6-7-8