Để loại bỏ biểu tượng SEP khỏi hệ thống nhưng vẫn cho phép truy cập vào ứng dụng-3-4-5-6-7-8