Để loại trừ thu muc từ một vị trí chung-3-4-5-6-7-8-9