Hướng dẫn cấp quyền cho user trong ESET Remote Administrator

Hướng dẫn cấp quyền cho user trong ESET Remote Administrator

Vấn đề:

  • Hướng dẫn cấp quyền cho user trong ESET Remote Administrator.
  • Chúng ta cần cấp quyền cho user để user có thể xem, sử dụng và chỉnh sửa các đối tượng (objects), task và license trong ESET Remote Administrator. Permissions (hay còn gọi là quyền) là một phần quan trong của Access Rights trong ESET Remote Administrator.

Giải quyết:

Để cấp quyền cho user trong ESET Remote Administrator:

1. Mở ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) trên web browser và tiến hành login tài khoản ERA Web Console.

2. Tại giao diện ERA Web Console, chọn tab Admin → Access Rights → Permission Sets → New.

Hướng dẫn cấp quyền cho user trong ESET Remote Administrator

3. Nhập tên cho New permission. Nhập mô tả quyền vào Description.

4. Mở rộng mục Static Groups, sau đó chọn Add Static Group.

Hướng dẫn cấp quyền cho user trong ESET Remote Administrator

5. Tích chọn vào static group mà chúng ta muốn áp dụng quyền cho user. Sau đó chọn OK.

Hướng dẫn cấp quyền cho user trong ESET Remote Administrator

6. Mở rộng mục Functionality để xem bảng các Objects và task. Sử dụng tích chọn để xác định quyền:

  • Read: user chỉ có thể xem và không thể thực hiện task hoặc assign task cho object. User không thể chỉnh sửa task hoặc object.
  • Use: User có thể thực hiện task và assign task cho object nhưng không thể chỉnh sửa task hoặc object.
  • Write: User có quyền của read, use và thay đổi được task và object.

Hướng dẫn cấp quyền cho user trong ESET Remote Administrator

7. Tại mục All Functionality, chọn chức năng mà chúng ta muốn cấp quyền, gồm CLEAR ACCESS, GRANT ALL FUNCTIONALITY READ ONLY GRANT ALL FUNCTIONALITY FULL ACCESS. Tùy vào từng task mà chúng ta tích chọn quyền Read, Use hoặc Write. Nếu chúng ta không muốn cấp quyền cho task đó thì có thể không chọn.

Hướng dẫn cấp quyền cho user trong ESET Remote Administrator

8. Mục User GroupUsers được sử dụng để áp dụng quyền cho các group chứa user cụ thể hoặc người dùng cá nhân. Có thể bỏ qua bước này nếu chúng ta không tạo permission set customized bởi user.

9. Chọn Finsih để kết thúc quá trình cấp quyền.

Hướng dẫn cấp quyền cho user trong ESET Remote Administrator

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn