Tìm thông số version WPS Office của bạn

Pacisoft – How to find your WPS Office version number

 WPS Office 10 “Modern Skin” and WPS Office 2016 Skins:

Mở Writer , Presentation , hoặc Spreadsheet,

Chọn  Hoặc: Chọn ?  

Giao diện cổ điển
Vui lòng nhấp vào tab Help, chọn “About Writer WPS”.

Bạn sẽ thấy số bản trong cửa sổ pop-up.