Hạn chế người dùng thay đổi cấu hình Symantec Endpoint Protection Client-3-4-5-6-7-8