Drive Encryption trên Windows Servers

Pacisoft – Drive Encryption trên Windows Servers

Drive Encryption được hỗ trợ trên các phiên bản Windows Server sau đây:

  • Windows Server 2012 R2 64-bit Edition with internal RAID 1 and RAID 5
  • Windows Server 2012 64-bit Edition with internal RAID 1 and RAID 5
  • Windows Server 2008 Service Pack 1 64-bit with internal system RAID 1 and RAID 5
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 64-bit with internal system RAID 1 and RAID 5
  • Windows Server 2008 R2 64-bit with internal system RAID 1 and RAID 5
Download Files

Best Practices for Drive Encryption on Windows Servers.pdf (124.2 KB)