Để hiển thị và ẩn Gridlines

PaciSoft – Để hiển thị và ẩn Gridlines trong Presentation 2016

Vào tab Home, chọn biểu tượng Arrange, chọn Align trong danh sách thả xuống và nhấn Gridlines

Nhấn vào Gridlines một lần nữa để ẩn các đường lưới.

Mẹo: Đường lưới làm cho việc đo lường và sắp xếp các đối tượng chính xác và thuận tiện hơn. Hãy nhớ rằng các đường lưới sẽ không được in khi in slide của bạn.

Để áp dụng chức năng này, hãy làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Vào tab Home, chọn biểu tượng Arrange, chọn Align trong danh sách thả xuống và nhấn Grid and Guides

Bước 2 Chọn Display grid on screen và Display drawing guides on screen bạn sẽ thấy lưới điện và các hướng dẫn trên màn hình.

Bước 3 Di chuyển các hướng dẫn bằng cách click và kéo chúng. Khoảng cách của các hướng dẫn từ trung tâm của slide sẽ được hiển thị khi kéo chúng.

Bước 4 Để thêm hướng dẫn, nhấn <Ctrl>, nhấp và kéo hướng dẫn đến một vị trí mới. Lặp lại quá trình này để thêm hướng dẫn.

Bước 5 Để xóa các hướng dẫn, nhấp và kéo chúng ra khỏi các slide.

Bước 6 Chọn Objects follow with guides trong Guide settings và bất kỳ đối tượng được đặt gần các hướng dẫn này sẽ tự động dính vào chúng. Thay đổi vị trí của các hướng dẫn này sẽ thay đổi vị trí của các đối tượng kèm theo. Hiển thị trong hình sau đây: