Chuyển đổi giữa chữ in hoa và thường trong WPS

PaciSoft – Chuyển đổi giữ chữ in hoa và thường

Trong Kingsoft Writer, có năm trường hợp chuyển đổi : Sentence case, Lowercase, Uppercase, Togglecase và Ttitle case. Bạn thực hiện năm chuyển đổi trên như sau:

Vào Home tab → Change Case, như hình dưới:

Chọn Case bạn muốn sử dụng.

Để chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên trong câu, chọn Sentence case

Để tất cả các chữ cái viêt thường, chọn Lowercase

Để viết hoa tất cả các chữ cái của một câu hay văn bản, chọn Uppercase.

Để thay đổi giữa hai trường hợp (ví dụ, Admin↔ aDMIN), chọn Togglecase

Để viết hoa chữ đầu tiên trong một từ ,chọn Title case

Lưu ý: Để thay đổi cài đặt trường hợp, bạn phải chọn các cụm từ, câu hoặc đoạn văn mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó chọn tùy chọn trường hợp và nhấn OK.

Tắt chế độ tự động viết hoa chữ cái đầu câu.

Bạn làm như sau:

Vào Writer MenuOpttionsEdid sau đó bỏ chọn Capitalize fist letter of sentences.

Nhấp OK.