Chỉnh sửa bộ sưu tập trong SketchUp

Pacisoft – Chỉnh sửa bộ sưu tập trong SketchUp

1.Vào My 3D Warehouse.

2.Chọn Collections.

3.Chọn bộ sưu tập bạn muốn sửa.

4.Trang bộ sưu tập xuất hiện, thay đổi các thông tin bạn muốn chỉnh sửa.

5.Chọn Save khi hoàn tất.

Ghi chú:

  • Để loại bỏ một mô hình từ các bộ sưu tập, di chuyển con trỏ trên màn hình rồi nhấp nút Xóa.
  • Để chỉnh sửa các tùy chọn riêng tư bộ sưu tập hoặc dữ liệu khác mà bạn thêm vào bộ sưu tập, bấm vào nút Edit ở phía trên bên phải. Bạn thấy các trường tương tự xuất hiện khi bạn tạo ra các bộ sưu tập và có thể thực hiện bất kỳ thay đổi mà bạn muốn.
  • Để loại bỏ toàn bộ bộ sưu tập, nhấp vào nút Delete ở phía trên bên phải.