Cấu hình proxy để client giao tiếp với Symantec LiveUpdate-6-7-8-9-10