Cấu hình proxy để client giao tiếp với Symantec LiveUpdate-3-4-5