Cấu hình client phát hiện các thiết bị trái phép trong Symantec Endpoint Protection-6-7-8-9-10