Cấu hình chế độ update policies cho location trong Symantec

Cấu hình chế độ update policies cho location trong Symantec

Vấn đề:

Chúng ta có thể  chị định để Symantec Endpoint Protection Manager updates policy xuống client theo dạng push hoặc pull. Theo như mặc định, Symantec Endpoint Protection Manager sẽ update policy xuống client theo dạng push.

Nếu chúng ta chọn dạng pull, theo mặc định cứ mỗi 5 phút, Symantec Endpoint Protection Manager sẽ pull một lần. Chúng ta có thể thay đổi khoảng thời gian này theo nhu cầu.

Giải quyết:

Để cấu hình chế độ update policy theo dạng push hay pull cho một vị trí nào đó, ta thực hiện các bước sau đây:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Manager Console.

2. Tiến hành login tài khoản SEPM.

3. Tại giao diện Console, chọn tab Clients.

4. Dưới trường Clients, chọn group mà chúng ta muốn chỉ định chế độ update policy theo dạng push hoặc pull.

5. Chọn Policies.

6. Bỏ tích chọn Inherit policies and setting from the parent group “group name”.

7. Dưới trường Location-specific Policies and Settings, mở rộng mục Settings for Location, mở rộng mục Location-specific Settings.

8. Dưới trường Location-specific Settings, tại mục Communications Settings, chọn Tasks và bỏ tích chọn Use Group Communications Settings.

Cấu hình chế độ update policies cho location trong Symantec

9. Trên góc phải, chọn Communications Settings.

10. Chọn một trong hai dạng task sau:

  • Chọn Push mode.
  • Hoặc chọn Pull mode và dưới trường Heartbeat Interval, cài đặt thời gian mà chúng ta muốn update policy xuống client (mặc định là 5 phút một lần)

11. Chọn OK.

Cấu hình chế độ update policies cho location trong Symantec

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn