Cập nhật clients sử dụng AutoUpgrade

Pacisoft – Cập nhật clients sử dụng AutoUpgrade

1.Trong Symantec Endpoint Protection Manager console, chọn click Admin.

2.Chọn Install Packages.

3.Trong Tasks, chọn Upgrade Clients with Package.

4.Trong Upgrade Groups Wizard, chọn Next.

5.Trong Select Client Install Package, chọn gói cài đặt thích hợp, và chọn Next.

6.Trong Specify Groups, chọn nhóm để được nâng cấp, và chọn Next.

7.Trong Package Upgrade Settings, chọn Download from the management server.