Cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager

Pacisoft – Cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager

1.Tải file cài đặt tại đây (nếu cần).

2.Chạy file cài đặt.

3.Chọn Install Symantec Endpoint Protection -> Install Symantec Endpoint Protection Manager.

scn_symantec_endpointprotection_install_protectionmgr

4.Chọn Next.

5.Check I accept the terms in the license agreement và chọn Next.

6.Chọn nơi cài đặt -> Next.

scn_symantec_endpointprotection_install_destination

7.Chọn Install.

8.Khi Install hoàn thành -> Next.

9.Chọn cấu hình cần thiết -> Next.

scn_symantec_endpointprotection_install_configwizard

10.Tạo 1 site mới -> Next.

11.Tạo cơ sở dữ liệu -> Next.

scn_symantec_endpointprotection_install_databasetype

12.Tạo tài khoản Admin -> Next.

scn_symantec_endpointprotection_install_createsysadminacct

13.Finish.

EvilTTK