Cài đặt Endpoint Protection 12.1 clients sử dụng Remote Push

Pacisoft – Cài đặt Endpoint Protection 12.1 clients sử dụng Remote Push

Remote Push là đẩy các cài đặt phần mềm đến máy tính chỉ định. Sử dụng Đẩy từ xa đòi hỏi kiến thức về cách mạng tìm kiếm để xác định vị trí máy tính theo địa chỉ hoặc máy tính tên IP. Một khi các bản sao gói để các máy tính mục tiêu, gói cài đặt tự động. Người dùng máy tính không cần phải bắt đầu cài đặt hoặc phải có quyền quản trị..

1.Trong SEPM console, chọn Home.

2.Tại Home, trong Common Tasks, chọn Install protection client to computers.

3.Chọn gói cài đặt cần thiết:

 • New Package Deployment (cài đặt mới)
  • Install Packages
  • Group
  • Install Feature Sets
  • Install Settings
  • Content Options
  • Preferred Mode
 • Existing Package Deployment

4.Chọn Next.

5.Chọn Remote Push -> Next.

6.Chọn máy cần cài đặt.

7.Chọn Next.

8.Chọn Send.

9.Finish.

EvilTTK