Các vị trí lưu trữ của Acronis Backup 12.5

Các vị trí lưu trữ của Acronis Backup 12.5

Dưới đây là nhật ký hữu ích nhất.

Vấn đề cài đặt

Các bản ghi cài đặt: C: \ ProgramData \ Acronis \ InstallationLogs

Thêm máy vào các vấn đề quản lý máy chủ

Trên máy tính với Acronis Agent, kiểm tra:

 • Trong Windows: C: \ ProgramData \ Acronis \ BackupAndRecovery \ MMS \ mms.0.log

C: \ ProgramData \ Acronis \ BackupAndRecovery \ MMS \ zmq_client_sessions.0.log

 • Trong Linux: /var/lib/Acronis/BackupAndRecovery/MMS/mms.0.log

/var/lib/Acronis/BackupAndRecovery/MMS/zmq_client_sessions.0.log

Trên máy tính với Acronis Management Server, kiểm tra:

 • Trong Windows: C: \ ProgramData \ Acronis \ AMS \ logs \ ManagementServer.0.log
 • Trong Linux: /var/lib/Acronis/AMS/logs/ManagementServer.0.log

Kết nối giữa các thành phần

Trên máy tính với Acronis Agent, kiểm tra:

 • Trong Windows: C: \ ProgramData \ Acronis \ BackupAndRecovery \ MMS \ mms.0.log

C: \ ProgramData \ Acronis \ BackupAndRecovery \ MMS \ zmq_client_sessions.0.log

 • Trong Linux: /var/lib/Acronis/BackupAndRecovery/MMS/mms.0.log

/var/lib/Acronis/BackupAndRecovery/MMS/zmq_client_sessions.0.log

Trên máy tính với Acronis Management Server, kiểm tra:

 

 • Trong Windows: C: \ ProgramData \ Acronis \ AMS \ logs \ ManagementServer.0.log
 • Trong Linux: /var/lib/Acronis/AMS/logs/ManagementServer.0.log

/var/lib/Acronis/Zmqgw/zmqgw.0.log

Vấn đề thông báo qua email

Trên máy tính với Acronis Management Server, kiểm tra:

 • Windows: C: \ ProgramData \ Acronis \ NotificationService \ Logs \ notification_service.log
 • Linux: /var/lib/Acronis/NotificationService/Logs/notification_service.log

Các hoạt động khác

Các bản ghi hữu ích nhất được đặt tại:

 • Acronis Management Server log: C:\ProgramData\Acronis\AMS\logs\ManagementServer.N.log
 • Acronis Storage Node log: C:\ProgramData\Acronis\BackupAndRecovery\ASN\logs\asn-date&time.log
 • Acronis Removable Storage Management service log: C:\ProgramData\Acronis\ARSM\arsm.N.log
 • Acronis Managed Machine Service log: C:\ProgramData\Acronis\BackupAndRecovery\MMS\mms.N.log
 • Service process log: C:\ProgramData\Acronis\ServiceProcess\date&time.log

N – index number of the log. Where 0- recent log, 1-N – old logs