Activate Kaspersky Security Center 10

Pacisoft – Activate Kaspersky Security Center 10

Để kích hoạt Kaspersky Security Center 10:

1.Chuẩn bị special license.
2.Nhận key file được tạo ra cho special license đó.
3.Thêm một giấy phép đó như là một trong những hoạt động bằng cách chỉ ra rằng tập tin quan trọng trong các thuộc Administration Server. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách:

  • Thêm licsence tại Quick Start Wizard.
  • Trong Administration Server -> Licence -> Current license.

4.Khởi động lại Administration Server.

5.Finish.

AKAI | Tham khảo Kaspersky.com