Acronis Backup: Cảnh báo “Backup status is unknown”

Tại sao cảnh báo này được hiển thị:

Cảnh báo này xuất hiện khi máy agent không có mặt trong quá trình sao lưu dự phòng. Trong trường hợp này, Máy chủ Quản lý của chúng tôi đã không nhận được thông tin liệu bản sao lưu đang chạy thành công hay thất bại.

Khi cảnh báo bị tắt:

Cảnh báo này sẽ không hoạt động ngay khi agent trực tuyến.

Cách khắc phục sự cố:

  1. Kiểm tra xem agent có ngoại tuyến hay không (ví dụ, đó là một máy tính xách tay nằm ngoài hệ thống Máy chủ Quản lý).
  2. Nếu agent không nên ngoại tuyến, đảm bảo rằng Acronis Managed Machine Service đang chạy: Start -> Search -> msc -> xác định vị trí Acronis Managed Machine Service và kiểm tra tình trạng của nó. Bắt đầu dịch vụ, nếu nó được dừng lại.

Liên hệ Trung tâm Khách hàng Acronis, nếu bạn cần trợ giúp.