Adobe Application Manager không cập nhật Creative Cloud desktop app

Adobe Application Manager không cập nhật Creative Cloud desktop app

Gỡ  Adobe Application Manager và cài đặt the Creative Cloud desktop app.

Khi bạn download và cài đặt Adobe Creative Cloud app. Creative Cloud desktop app  được downloads và cài đặt Creative Cloud apps trên hệ thống của bạn. Trên các hệ điều hành cũ hơn, qui trình này được quản lý bởi  Adobe Application Manager (AAM), được thay thế bởi Creative Cloud desktop app.

Nếu bạn dùng Mac OS X 10.7, Windows 7, hoặc cao hơn mà vẫn có AAM trên máy tính của bạn. Khi bạn trở thành thành viên của Creative Cloud và updates AAM và tự động cập nhật Creative Cloud desktop app.

Vấn đề
AAM không cập nhật tự động cho Creative Cloud desktop app. Hoặc bạn nhận được lỗi sau: “Trình duyệt không biết mở địa chỉ này vì giao thức (AAM) không liên quan đến bất kỳ chương trình nào”.

Giải pháp 1: Khôi phục trình cắm của trình duyệt.

Mac OS X 10.7 và cao hơn

1. Loại bỏ AdobeAAMDetect.plugin khỏi Thư viện HD / Internet Plugins.

2. Khởi chạy lại trình duyệt.

3. Đi tới Creative Cloud desktop app.

4. Đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn và tải Creative Cloud desktop app.

Windows 7 and 8

1.Trong Windows Explorer, điều hướng tới vị trí sau và đổi tên OOBE thành OOBE_old.

  • Windows 7 và 8 (32-bit): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Windows 7 và 8 (64-bit): \Program Files\Common Files\Adobe

2. Khởi chạy lại trình duyệt.

3. Đi tới Manage your Creative Cloud apps and services.

4. Đăng nhập bằng Adobe ID và password, và download the Creative Cloud desktop application.

Giải pháp 2: Cài đặt lại Creative Cloud desktop app dùng Adobe CC Cleaner Tool.

Windows

1. Click Start > Control Panel.

2. Double-click Programs and Features, chọn Adobe Creative Cloud, và click Uninstall

3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

4. Làm theo hướng dẫn sau khi nhấp vào liên kết Adobe Cleaner Tool  để xóa Creative Cloud desktop app.

5. Để download và install, tại Creative Cloud desktop app.

Mac OS
1. Đi tới [hard drive] > Applications > Utility > Adobe Installers.

2. Double-click vào icon Install Adobe Creative Cloud 

3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

4. Làm theo hướng dẫn khi nhấp vào liên kết Adobe Cleaner Tool để xóa the Creative Cloud desktop app.

5. Để download và install, tại Creative Cloud desktop app.

Giải pháp 3: Thử một trình duyệt khác.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy lặp lại các giải pháp ở trên trong một trình duyệt web khác.

Có thể bạn quan tâm: